ND2: VSD thông báo ngày hạch toán tài khoản giao dịch chứng khoán
Cập nhật: Thứ năm, 08/02/2018
Theo công văn số 106/TB-SGDHN ngày 02/02/2018 của Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội về ngày giao dịch đầu tiên đối với cổ phiếu thay đổi đăng ký giao dịch ND2, (Thực hiện quyền mua cổ phiếu, ngày đăng ký cuối cùng: 10/11/2017 và phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động).  Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) đề nghị các Thành viên theo dõi, thực hiện hạch toán chứng khoán ND2 từ tài khoản chứng khoán chờ giao dịch sang tài khoản chứng khoán giao dịch cho khách hàng (nếu có) như sau:
Tên chứng khoán:
Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển điện Miền Bắc 2
Mã chứng khoán:
ND2
Mã ISIN:
VN000000ND20
Ngày giao dịch đầu tiên :
09/02/2018
Chứng khoán hạn chế chuyển nhượng chỉ được phép giao dịch sau khi TCPH điều chỉnh loại chứng khoán hạn chế chuyển nhượng với VSD và theo thông báo về ngày giao dịch chính thức của Sở Giao dịch .
TIN LIÊN QUAN
  • 1
  • 2
  • >
TIN KHÁC