L62: VSD thông báo ngày hạch toán tài khoản giao dịch chứng khoán
Cập nhật: Thứ tư, 10/01/2018
Theo công văn số 21/TB-SGDHN ngày 05/01/2018 của Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội về ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu L62 niêm yết bổ sung, cụ thể:
Tên chứng khoán:
Cổ phiếu Công ty cổ phần Lilama 69-2
Mã chứng khoán:
L62
Mã ISIN:
VN000000L623
Ngày giao dịch chính thức :
11/01/2018
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) đề nghị các Thành viên theo dõi, thực hiện hạch toán chứng khoán L62 niêm yết bổ sung từ tài khoản chứng khoán chờ giao dịch sang tài khoản chứng khoán giao dịch cho khách hàng (nếu có) vào ngày 11/01/2018 (Trả cổ phiếu thưởng do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và thực hiện quyền mua cổ phiếu, ngày đăng ký cuối cùng: 31/07/2017).
Chứng khoán hạn chế chuyển nhượng chỉ được phép giao dịch sau khi TCPH điều chỉnh loại chứng khoán hạn chế chuyển nhượng với VSD và theo thông báo về ngày giao dịch chính thức của Sở Giao dịch .
TIN LIÊN QUAN
  • 1
  • 2
  • >
TIN KHÁC