MDA: VSD thông báo ngày hạch toán tài khoản giao dịch chứng khoán
Cập nhật: Thứ hai, 08/01/2018
Theo công văn số 05/TB-SGDHN ngày 03/01/2018 của Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội về ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu đăng ký giao dịch MDA, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) đề nghị các Thành viên theo dõi, thực hiện hạch toán chứng khoán MDA từ tài khoản chứng khoán chờ giao dịch sang tài khoản chứng khoán giao dịch cho khách hàng (nếu có) như sau:
Tên chứng khoán:
Cổ phiếu Công ty cổ phần Môi trường Đô thị Đông Anh
Mã chứng khoán:
MDA
Mã ISIN:
VN000000MDA3
Ngày giao dịch đầu tiên :
10/01/2018
TIN LIÊN QUAN
TIN KHÁC