TTH: VSD thông báo ngày hạch toán tài khoản giao dịch chứng khoán
Cập nhật: Thứ năm, 07/12/2017
Theo công văn số 1589/TB-SGDHN ngày 05/12/2017 của Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội về ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu TTH niêm yết bổ sung, (Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và thực hiện quyền mua cổ phiếu, ngày đăng ký cuối cùng: 26/09/2017). Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) đề nghị các Thành viên theo dõi, thực hiện hạch toán chứng khoán TTH niêm yết bổ sung từ tài khoản chứng khoán chờ giao dịch sang tài khoản chứng khoán giao dịch cho khách hàng (nếu có) như sau:
Tên chứng khoán:
Cổ phiếu Công ty cổ phần Thương mại và Dịch vụ Tiến Thành
Mã chứng khoán:
TTH
Mã ISIN:
VN000000TTH9
Ngày giao dịch chính thức :
11/12/2017
Chứng khoán hạn chế chuyển nhượng chỉ được phép giao dịch sau khi TCPH điều chỉnh loại chứng khoán hạn chế chuyển nhượng với VSD và theo thông báo về ngày giao dịch chính thức của Sở Giao dịch .
TIN LIÊN QUAN
TIN KHÁC