VPW: VSD thông báo ngày hạch toán tài khoản giao dịch chứng khoán
Cập nhật: Thứ tư, 08/11/2017
Theo công văn số 1443/TB-SGDHN ngày 06/11/2017 của Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội về ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu đăng ký giao dịch VPW, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) đề nghị các Thành viên theo dõi, thực hiện hạch toán chứng khoán VPW từ tài khoản chứng khoán chờ giao dịch sang tài khoản chứng khoán giao dịch cho khách hàng (nếu có) như sau:
Tên chứng khoán:
Cổ phiếu Công ty cổ phần Cấp thoát nước số 1 Vĩnh Phúc
Mã chứng khoán:
VPW
Mã ISIN:
VN000000VPW2
Ngày giao dịch đầu tiên :
13/11/2017
TIN LIÊN QUAN
TIN KHÁC