MQB: VSD thông báo ngày hạch toán tài khoản giao dịch chứng khoán
Cập nhật: Thứ hai, 06/11/2017
Theo công văn số 1423/TB-SGDHN ngày 01/11/2017 của Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội về ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu đăng ký giao dịch MQB, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) đề nghị các Thành viên theo dõi, thực hiện hạch toán chứng khoán MQB từ tài khoản chứng khoán chờ giao dịch sang tài khoản chứng khoán giao dịch cho khách hàng (nếu có) như sau:
Tên chứng khoán:
Cổ phiếu Công ty cổ phần Môi trường và Phát triển đô thị Quảng Bình
Mã chứng khoán:
MQB
Mã ISIN:
VN000000MQB3
Ngày giao dịch đầu tiên :
08/11/2017
TIN LIÊN QUAN
TIN KHÁC