HLS: VSD thông báo ngày hạch toán tài khoản giao dịch chứng khoán
Cập nhật: Thứ năm, 12/10/2017
Theo công văn số 1317/TB-SGDHN ngày 09/10/2017 của Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội về ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu đăng ký giao dịch HLS, cụ thể:
Tên chứng khoán:
Cổ phiếu Công ty cổ phần Sứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn
Mã chứng khoán:
HLS
Mã ISIN:
VN000000HLS8
Ngày giao dịch đầu tiên :
16/10/2017
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) đề nghị các Thành viên theo dõi, thực hiện hạch toán chứng khoán HLS từ tài khoản chứng khoán chờ giao dịch sang tài khoản chứng khoán giao dịch cho khách hàng (nếu có) vào ngày 16/10/2017.
TIN LIÊN QUAN
TIN KHÁC