LLM: VSD thông báo ngày hạch toán tài khoản giao dịch chứng khoán
Cập nhật: Thứ sáu, 11/08/2017
Theo công văn số 1031/TB-SGDHN ngày 09/08/2017 của Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội về ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu đăng ký giao dịch LLM, cụ thể:
Tên chứng khoán:
Cổ phiếu Tổng công ty lắp máy Việt Nam - CTCP
Mã chứng khoán:
LLM
Mã ISIN:
VN000000LLM3
Ngày giao dịch đầu tiên :
16/08/2017
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) đề nghị các Thành viên theo dõi, thực hiện hạch toán chứng khoán LLM từ tài khoản chứng khoán chờ giao dịch sang tài khoản chứng khoán giao dịch cho khách hàng (nếu có) vào ngày 16/08/2017.
TIN LIÊN QUAN
TIN KHÁC