TNW: VSD thông báo ngày hạch toán tài khoản giao dịch chứng khoán
Cập nhật: Thứ sáu, 19/05/2017
Theo công văn số 639/TB-SGDHN ngày 17/05/2017 của Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội về ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu đăng ký giao dịch TNW, cụ thể:
Tên chứng khoán:
Cổ phiếu Công ty cổ phần Nước sạch Thái Nguyên
Mã chứng khoán:
TNW
Mã ISIN:
VN000000TNW1
Ngày giao dịch chính thức :
26/05/2017
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) đề nghị các Thành viên theo dõi, thực hiện hạch toán chứng khoán TNW từ tài khoản chứng khoán chờ giao dịch sang tài khoản chứng khoán giao dịch cho khách hàng (nếu có) vào ngày 26/05/2017.
TIN LIÊN QUAN
TIN KHÁC