TCD: VSD thông báo ngày hạch toán tài khoản giao dịch chứng khoán
Cập nhật: Thứ sáu, 19/05/2017
Theo công văn số 618/TB-SGDHCM ngày 17/05/2017 của Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh về việc niêm yết và ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu TCD, cụ thể:
Tên chứng khoán:
Cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải
Mã chứng khoán:
TCD
Mã ISIN:
VN000000TCD4
Ngày giao dịch chính thức :
26/05/2017
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) đề nghị các Thành viên theo dõi, thực hiện hạch toán chứng khoán TCD từ tài khoản chứng khoán chờ giao dịch sang tài khoản chứng khoán giao dịch cho khách hàng (nếu có) vào ngày 26/05/2017.
TIN LIÊN QUAN
TIN KHÁC