QNC: VSD thông báo ngày hạch toán tài khoản giao dịch chứng khoán
Cập nhật: Thứ năm, 18/05/2017
Theo công văn số 633/TB-SGDHN ngày 16/05/2017 của Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội về ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu QNC niêm yết bổ sung, cụ thể:
Tên chứng khoán:
Cổ phiếu Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh
Mã chứng khoán:
QNC
Mã ISIN:
VN000000QNC9
Ngày giao dịch chính thức :
22/05/2017
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) đề nghị các Thành viên theo dõi, thực hiện hạch toán chứng khoán QNC niêm yết bổ sung từ tài khoản chứng khoán chờ giao dịch sang tài khoản chứng khoán giao dịch cho khách hàng (nếu có) vào ngày 22/05/2017 (Chào bán cổ phiếu riêng lẻ).

Chứng khoán hạn chế chuyển nhượng chỉ được phép giao dịch sau thời gian hạn chế chuyển nhượng theo thông báo về ngày giao dịch chính thức của Sở  Giao dịch và sau khi TCPH đăng ký điều chỉnh loại chứng khoán hạn chế chuyển nhượng với VSD.
TIN LIÊN QUAN
  • 1
  • 2
  • >
TIN KHÁC