BLI: VSD thông báo ngày hạch toán tài khoản giao dịch chứng khoán
Cập nhật: Thứ năm, 18/05/2017
Theo công văn số 634/TB-SGDHN ngày 16/05/2017 của Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội về ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu BLI đăng ký giao dịch bổ sung, cụ thể:
Tên chứng khoán:
Cổ phiếu Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bảo Long
Mã chứng khoán:
BLI
Mã ISIN:
VN000000BLI2
Ngày giao dịch chính thức :
23/05/2017
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) đề nghị các Thành viên theo dõi, thực hiện hạch toán chứng khoán BLI đăng ký giao dịch bổ sung từ tài khoản chứng khoán chờ giao dịch sang tài khoản chứng khoán giao dịch cho khách hàng (nếu có) vào ngày 23/05/2017.(Thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu năm 2015 và thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu, ngày đăng ký cuối cùng: 21/11/2016).

Chứng khoán hạn chế chuyển nhượng chỉ được phép giao dịch sau thời gian hạn chế chuyển nhượng theo thông báo về ngày giao dịch chính thức của Sở  Giao dịch và sau khi TCPH đăng ký điều chỉnh loại chứng khoán hạn chế chuyển nhượng với VSD.
TIN LIÊN QUAN
TIN KHÁC