DVN: VSD thông báo ngày hạch toán tài khoản giao dịch chứng khoán
Cập nhật: Thứ ba, 16/05/2017
Theo công văn số 621/TB-SGDHN ngày 12/05/2017 của Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội về ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu đăng ký giao dịch DVN, cụ thể:
Tên chứng khoán:
Cổ phiếu Tổng Công ty Dược Việt Nam - CTCP
Mã chứng khoán:
DVN
Mã ISIN:
VN000000DVN7
Ngày giao dịch chính thức :
19/05/2017
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) đề nghị các Thành viên theo dõi, thực hiện hạch toán chứng khoán DVN từ tài khoản chứng khoán chờ giao dịch sang tài khoản chứng khoán giao dịch cho khách hàng (nếu có) vào ngày 19/05/2017.
TIN LIÊN QUAN
TIN KHÁC