DP2: VSD thông báo ngày hạch toán tài khoản giao dịch chứng khoán
Cập nhật: Thứ hai, 15/05/2017
Theo công văn số 619/TB-SGDHN ngày 11/05/2017 của Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội về ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu đăng ký giao dịch DP2, cụ thể:
Tên chứng khoán:
Cổ phiếu Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương 2
Mã chứng khoán:
DP2
Mã ISIN:
VN000000DP28
Ngày giao dịch chính thức :
19/05/2017
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) đề nghị các Thành viên theo dõi, thực hiện hạch toán chứng khoán DP2 từ tài khoản chứng khoán chờ giao dịch sang tài khoản chứng khoán giao dịch cho khách hàng (nếu có) vào ngày 19/05/2017.
TIN LIÊN QUAN
TIN KHÁC