TVS: VSD thông báo ngày hạch toán tài khoản giao dịch chứng khoán
Cập nhật: Thứ năm, 12/01/2017
Theo công văn số 33/TB-SGDHCM ngày 11/01/2017 của Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết TVS, (Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động). Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) đề nghị các Thành viên theo dõi, thực hiện hạch toán chứng khoán TVS từ tài khoản chứng khoán chờ giao dịch sang tài khoản chứng khoán giao dịch cho khách hàng (nếu có) như sau:
Tên chứng khoán:
Cổ phiếu Công ty cổ phần Chứng khoán Thiên Việt
Mã chứng khoán:
TVS
Mã ISIN:
VN000000TVS2
Ngày giao dịch chính thức :
20/01/2017
Chứng khoán hạn chế chuyển nhượng chỉ được phép giao dịch sau thời gian hạn chế chuyển nhượng theo thông báo về ngày giao dịch chính thức của Sở Giao dịch và sau khi TCPH đăng ký điều chỉnh loại chứng khoán hạn chế chuyển nhượng với VSD.
TIN LIÊN QUAN
TIN KHÁC