DTA: VSD thông báo ngày hạch toán tài khoản giao dịch chứng khoán
Cập nhật: Thứ năm, 12/01/2017
Theo công văn số 24/TB-SGDHCM ngày 09/01/2017 của Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết DTA, (Chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho đối tác chiến lược). Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) đề nghị các Thành viên theo dõi, thực hiện hạch toán chứng khoán DTA từ tài khoản chứng khoán chờ giao dịch sang tài khoản chứng khoán giao dịch cho khách hàng (nếu có) như sau:
Tên chứng khoán:
Cổ phiếu Công ty cổ phần Đệ Tam
Mã chứng khoán:
DTA
Mã ISIN:
VN000000DTA8
Ngày giao dịch chính thức :
17/11/2017
Chứng khoán hạn chế chuyển nhượng chỉ được phép giao dịch sau khi TCPH đăng ký điều chỉnh loại chứng khoán hạn chế chuyển nhượng với VSD.
TIN LIÊN QUAN
TIN KHÁC