BDC: Chuyển dữ liệu đăng ký, lưu ký chứng khoán BDC từ thị trường ĐCCNY sang thị trường Upcom
Cập nhật: Thứ tư, 12/09/2018
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về việc thực hiện chuyển dữ liệu đăng ký, lưu ký chứng khoán BDC từ thị trường Đại chúng chưa niêm yết sang thị trường đăng ký giao dịch (Upcom) tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) như sau:
Tên tổ chức phát hành:
Tổng Công ty Xây dựng Bạch Đằng - CTCP
Trụ sở chính:
Số 268 Trần Nguyên Hãn, phường Niệm Nghĩa, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng
Điện thoại:
0225 3856251
Fax:
0225 3856451
Tên chứng khoán:
Cổ phiếu Tổng Công ty Xây dựng Bạch Đằng - CTCP
Mã chứng khoán:
BDC
Mã ISIN:
VN000000BDC2
Loại chứng khoán:
Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá:
10,000 đồng
Sàn cũ:
Đại chúng chưa niêm yết
Sàn mới:
UpCOM
Ngày hiệu lực:
12/09/2018
 - Tổng số cổ phiếu đăng ký: 21.735.900 cổ phiếu
(Hai mươi mốt triệu bảy trăm ba mươi lăm nghìn chín trăm cổ phiếu)
 - Tổng giá trị cổ phiếu đăng ký: 217.359.000.000 đồng
(Hai trăm mười bảy tỷ ba trăm năm mươi chín triệu đồng)
Kể từ ngày 12/09/2018, VSD sẽ chuyển dữ liệu đăng ký, lưu ký chứng khoán BDC từ thị trường Đại chúng chưa niêm yết sang thị trường Upcom tại HNX trên hệ thống của VSD.
Lý do chuyển: Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng - CTCP đăng ký giao dịch cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.
VSD thông báo để các Thành viên Lưu ký biết và thông báo cho nhà đầu tư lưu ký cổ phiếu BDC tại Thành viên lưu ký.
TIN LIÊN QUAN
TIN KHÁC