QNP: Chuyển dữ liệu đăng ký, lưu ký cổ phiếu QNP từ thị trường HOSE sang thị trường ĐCCNY
Cập nhật: Thứ tư, 29/08/2018
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về việc thực hiện chuyển dữ liệu đăng ký, lưu ký cổ phiếu QNP từ thị trường HOSE sang thị trường ĐCCNY trên hệ thống của VSD:
Tên tổ chức phát hành:
Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn
Trụ sở chính:
Số 02 Phan Chu Trinh, phường Hải Cảng, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
Điện thoại:
056 3891224/3892363
Fax:
056 3891783
Tên chứng khoán:
Cổ phiếu Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn
Mã chứng khoán:
QNP
Mã ISIN:
VN000000QNP1
Loại chứng khoán:
Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá:
10,000 đồng
Sàn cũ:
HOSE
Sàn mới:
Đại chúng chưa niêm yết
Ngày hiệu lực:
30/08/2018
- Tổng số cổ phiếu đăng ký: 40.409.950 cổ phiếu
(Bằng chữ: Bốn mươi triệu bốn trăm linh chín nghìn chín trăm năm mươi cổ phiếu)
- Tổng giá trị cổ phiếu đăng ký: 404.099.500.000 đồng
(Bằng chữ: Bốn trăm linh bốn tỷ không trăm chín mươi chín triệu năm trăm nghìn đồng)
Kể từ ngày 30/08/2018, VSD sẽ chuyển dữ liệu đăng ký, lưu ký chứng khoán QNP từ thị trường niêm yết HOSE sang thị trường ĐCCNY trên hệ thống của VSD. Các TVLK lưu ý đối với quyền tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2018 bằng tiền của QNP theo thông báo của VSD tại Thông báo số 2668/VSD-ĐK ngày 24/08/2018 của VSD, TVLK gửi xác nhận thông tin quyền tại sàn ĐCCNY trên hệ thống của VSD.
Lý do chuyển: Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn đề nghị ngừng xem xét hồ sơ niêm yết tại HOSE.
 VSD thông báo để các Thành viên Lưu ký biết và thông báo cho nhà đầu tư lưu ký cổ phiếu QNP tại Thành viên lưu ký.
TIN LIÊN QUAN
TIN KHÁC