BDC: Chuyển dữ liệu đăng ký, lưu ký cổ phiếu BDC từ thị trường UPCOM sang thị trường ĐCCNY
Cập nhật: Thứ tư, 15/08/2018
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về việc thực hiện chuyển dữ liệu đăng ký, lưu ký cổ phiếu BDC từ thị trường UPCOM sang thị trường ĐCCNY như sau:
Tên tổ chức phát hành:
Tổng Công ty Xây dựng Bạch Đằng - CTCP
Trụ sở chính:
Số 268 Trần Nguyên Hãn, phường Niệm Nghĩa, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng
Điện thoại:
0225 3856251
Fax:
0225 3856451
Tên chứng khoán:
Cổ phiếu Tổng Công ty Xây dựng Bạch Đằng - CTCP
Mã chứng khoán:
BDC
Mã ISIN:
VN000000BDC2
Loại chứng khoán:
Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá:
10,000 đồng
Sàn cũ:
UpCOM
Sàn mới:
Đại chúng chưa niêm yết
Ngày hiệu lực:
15/08/2018
Số lượng cổ phiếu đăng ký:  21.735.900 cổ phiếu
             (Hai mươi mốt triệu bảy trăm ba mươi lăm nghìn chín trăm cổ phiếu)
Tổng giá trị cổ phiếu đăng ký: 217.359.000.000 đồng
             (Hai trăm mười bảy tỷ ba trăm năm mươi chín triệu đồng)
Hình thức đăng ký: Ghi sổ
Kể từ ngày 15/08/2018, VSD sẽ chuyển dữ liệu đăng ký, lưu ký chứng khoán BDC từ thị trường đăng ký giao dịch UPCOM sang thị trường ĐCCNY.
Lý do chuyển: Do chưa hoàn thiện được hồ sơ đăng ký giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.
 VSD thông báo để các Thành viên Lưu ký biết và thông báo cho nhà đầu tư lưu ký cổ phiếu BDC tại Thành viên lưu ký.

 
TIN LIÊN QUAN
TIN KHÁC