ILC: Chuyển dữ liệu đăng ký, lưu ký chứng khoán ILC từ thị trường Đại chúng chưa niêm yết sang thị trường đăng ký giao dịch (Upcom) tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX)
Cập nhật: Thứ tư, 08/08/2018
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam(VSD) thông báo về việc thực hiện chuyển dữ liệu đăng ký, lưu ký chứng khoán ILC từ thị trường Đại chúng chưa niêm yết sang thị trường đăng ký giao dịch (Upcom) tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) như sau:
Tên tổ chức phát hành:
CTCP Hợp tác lao động với nước ngoài
Trụ sở chính:
Số 4 Nguyễn Trãi, Ngô Quyền, Hải Phòng
Điện thoại:
0225.3826348
Fax:
0225.3826838
Tên chứng khoán:
Cổ phiếu CTCP Hợp tác Lao động với nước ngoài
Mã chứng khoán:
ILC
Mã ISIN:
VN000000ILC0
Loại chứng khoán:
Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá:
10,000 đồng
Sàn cũ:
Đại chúng chưa niêm yết
Sàn mới:
UpCOM
Ngày hiệu lực:
09/08/2018
- Tổng số chứng khoán đăng ký: 6.100.391 cổ phiếu
(Sáu triệu một trăm nghìn ba trăm chín mươi mốt cổ phiếu)
- Tổng giá trị chứng khoán đăng ký 61.003.910.000 đồng
  (Sáu mươi mốt tỷ không trăm linh ba triệu chín trăm mười nghìn đồng)
Kể từ ngày 09/08/2018, VSD sẽ chuyển dữ liệu đăng ký, lưu ký chứng khoán ILC từ thị trường Đại chúng chưa niêm yết sang thị trường Upcom tại HNX trên hệ thống của VSD.
Lý do chuyển: Công ty cổ phần Hợp tác lao động với nước ngoài đăng ký giao dịch cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
VSD thông báo để các Thành viên Lưu ký biết và thông báo cho nhà đầu tư lưu ký cổ phiếu ILC tại Thành viên lưu ký.
TIN LIÊN QUAN
  • 1
  • 2
  • >
TIN KHÁC