VNY: Chuyển dữ liệu đăng ký, lưu ký chứng khoán VNY từ thị trường Đại chúng chưa niêm yết sang thị trường đăng ký giao dịch (Upcom) tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX)
Cập nhật: Thứ năm, 02/08/2018
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về việc thực hiện chuyển dữ liệu đăng ký, lưu ký chứng khoán VNY từ thị trường Đại chúng chưa niêm yết sang thị trường đăng ký giao dịch (Upcom) tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) như sau:
Tên tổ chức phát hành:
Công ty cổ phần Thuốc Thú y Trung Ương I
Trụ sở chính:
Số 88 Trường Chinh, phường Phương Mai, quận Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại:
04.38691262
Fax:
04.38691263
Tên chứng khoán:
Cổ phiếu Công ty cổ phần Thuốc Thú Y Trung Ương I
Mã chứng khoán:
VNY
Mã ISIN:
VN000000VNY3
Loại chứng khoán:
Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá:
10,000 đồng
Sàn cũ:
Đại chúng chưa niêm yết
Sàn mới:
UpCOM
Ngày hiệu lực:
02/08/2018
- Tổng số cổ phiếu đăng ký:   8.250.000 cổ phiếu (Tám triệu hai trăm năm mươi nghìn cổ phiếu)
- Tổng giá trị cổ phiếu đăng ký:   82.500.000.000 đồng (Tám mươi hai tỷ năm trăm triệu đồng)
Kể từ ngày 02/08/2018, VSD sẽ chuyển dữ liệu đăng ký, lưu ký chứng khoán VNY từ thị trường Đại chúng chưa niêm yết sang thị trường Upcom tại HNX trên hệ thống của VSD.
Lý do chuyển: Công ty cổ phần Thuốc Thú y Trung ương I đăng ký giao dịch cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
VSD thông báo để các Thành viên Lưu ký biết và thông báo cho nhà đầu tư lưu ký cổ phiếu VNY tại Thành viên lưu ký.
 
TIN LIÊN QUAN
TIN KHÁC