CDO: Chuyển dữ liệu đăng ký, lưu ký cổ phiếu CDO từ thị trường HOSE sang thị trường UPCOM
Cập nhật: Thứ ba, 31/07/2018
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về việc thực hiện chuyển dữ liệu đăng ký, lưu ký cổ phiếu CDO từ thị trường HOSE sang thị trường UPCOM như sau:
Tên tổ chức phát hành:
Công ty cổ phần Tư vấn thiết kế và Phát triển đô thị
Trụ sở chính:
Số 194 Đường Bưởi, phường Cống Vị, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội
Điện thoại:
043 974 4168
Fax:
043 974 4068
Tên chứng khoán:
Cổ phiếu Công ty cổ phần Tư vấn thiết kế và Phát triển đô thị
Mã chứng khoán:
CDO
Mã ISIN:
VN000000CDO5
Loại chứng khoán:
Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá:
10,000 đồng
Sàn cũ:
HOSE
Sàn mới:
UpCOM
Ngày hiệu lực:
07/08/2018
- Tổng số cổ phiếu đăng ký: 31.504.975 cổ phiếu
(Ba mươi mốt triệu năm trăm linh tư nghìn chín trăm bảy mươi lăm cổ phiếu)
- Tổng giá trị cổ phiếu đăng ký: 315.049.750.000 đồng
(Ba trăm mười lăm tỷ không trăm bốn mươi chín triệu bảy trăm năm mươi nghìn đồng)
Kể từ ngày 07/08/2018, VSD sẽ chuyển dữ liệu đăng ký, lưu ký chứng khoán CDO từ thị trường niêm yết HOSE sang thị trường UPCOM.
Lý do chuyển: Cổ phiếu Công ty cổ phần Tư vấn Thiết kế và Phát triển Đô thị hủy niêm yết tại HOSE theo Quyết định số 276/QĐ-SGDHCM ngày 26/07/2018 của Sở Giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh.
 VSD thông báo để các Thành viên Lưu ký biết.
TIN LIÊN QUAN
TIN KHÁC