FRC: Chuyển dữ liệu đăng ký, lưu ký chứng khoán FRC từ thị trường Đại chúng chưa niêm yết sang thị trường đăng ký giao dịch (Upcom) tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX)
Cập nhật: Thứ tư, 25/07/2018
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam(VSD) thông báo về việc thực hiện chuyển dữ liệu đăng ký, lưu ký chứng khoán FRC từ thị trường Đại chúng chưa niêm yết sang thị trường đăng ký giao dịch (Upcom) tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) như sau:
Tên tổ chức phát hành:
Công ty cổ phần Lâm đặc sản Xuất khẩu Quảng Nam
Trụ sở chính:
Khối Phố Câu Hà – Phường Điện Ngọc – Thị xã Điện Bàn – Tỉnh Quảng Nam
Điện thoại:
0510 3843 668
Fax:
0510 3843 619
Tên chứng khoán:
Cổ phiếu Công ty cổ phần Lâm đặc sản Xuất khẩu Quảng Nam
Mã chứng khoán:
FRC
Mã ISIN:
VN000000FRC3
Loại chứng khoán:
Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá:
10,000 đồng
Sàn cũ:
Đại chúng chưa niêm yết
Sàn mới:
UpCOM
Ngày hiệu lực:
25/07/2018
- Tổng số chứng khoán đăng ký: 3.000.000 cổ phiếu
(Ba triệu cổ phiếu)
- Tổng giá trị chứng khoán đăng ký: 30.000.000.000 đồng
(Ba mươi tỷ đồng)
Kể từ ngày 25/07/2018, VSD sẽ chuyển dữ liệu đăng ký, lưu ký chứng khoán FRC từ thị trường Đại chúng chưa niêm yết sang thị trường Upcom tại HNX trên hệ thống của VSD.
Lý do chuyển: Công ty cổ phần Lâm đặc sản Xuất khẩu Quảng Nam đăng ký giao dịch cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
VSD thông báo để các Thành viên Lưu ký biết và thông báo cho nhà đầu tư lưu ký cổ phiếu FRC tại Thành viên lưu ký.
TIN LIÊN QUAN
TIN KHÁC