B82: Chuyển dữ liệu đăng ký, lưu ký cổ phiếu B82 từ thị trường HNX sang thị trường UPCOM
Cập nhật: Thứ tư, 25/07/2018
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về việc thực hiện chuyển dữ liệu đăng ký, lưu ký cổ phiếu B82 từ thị trường HNX sang thị trường UPCOM như sau:
Tên tổ chức phát hành:
Công ty cổ phần 482
Trụ sở chính:
Số 155, đường Trường Chinh, Tp Vinh, Tỉnh Nghệ An
Điện thoại:
038.3853200
Fax:
038.3854701
Tên chứng khoán:
Cổ phiếu Công ty cổ phần 482
Mã chứng khoán:
B82
Mã ISIN:
VN000000B822
Loại chứng khoán:
Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá:
10,000 đồng
Sàn cũ:
HNX
Sàn mới:
UpCOM
Ngày hiệu lực:
22/08/2018
- Tổng số cổ phiếu đăng ký: 5.000.000 cổ phiếu
                                            (Năm triệu cổ phiếu)
- Tổng giá trị cổ phiếu đăng ký: 50.000.000.000 đồng
                                                     (Năm mươi tỷ đồng)
Kể từ ngày 22/08/2018, VSD sẽ chuyển dữ liệu đăng ký, lưu ký chứng khoán B82 từ thị trường niêm yết HNX sang thị trường UPCOM.
Lý do chuyển: Cổ phiếu Công ty cổ phần 482 hủy niêm yết tại HNX theo Quyết định số 448/QĐ-SGDHN ngày 20/07/2018 của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.
 VSD thông báo để các Thành viên Lưu ký biết.
TIN LIÊN QUAN
  • 1
  • 2
  • >
TIN KHÁC