HIZ: Chuyển dữ liệu đăng ký, lưu ký cổ phiếu HIZ từ thị trường ĐCCNY sang thị trường UPCOM
Cập nhật: Thứ tư, 18/07/2018
Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh (CNVSD) thông báo về thực hiện chuyển dữ liệu đăng ký, lưu ký cổ phiếu HIZ từ thị trường ĐCCNY sang thị trường UPCOM như sau:
Tên tổ chức phát hành:
Công ty cổ phần Khu công nghiệp Hố Nai
Trụ sở chính:
Khu công nghiệp Hố Nai, xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại:
061 3671039
Fax:
061 3671040
Tên chứng khoán:
Cổ phiếu Công ty cổ phần Khu công nghiệp Hố Nai
Mã chứng khoán:
HIZ
Mã ISIN:
VN000000HIZ9
Loại chứng khoán:
Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá:
10,000 đồng
Sàn cũ:
Đại chúng chưa niêm yết
Sàn mới:
UpCOM
Ngày hiệu lực:
19/07/2018
- Tổng số cổ phiếu đăng ký: 7.500.000 cổ phiếu 
   (Bằng chữ: Bảy triệu năm trăm ngàn cổ phiếu.)
- Tổng giá trị cổ phiếu: 75.000.000.000 đồng 
    Bằng chữ: Bảy mươi lăm tỷ đồng.)
Kể từ ngày 19/07/2018, CNVSD sẽ chuyển dữ liệu đăng ký, lưu ký chứng khoán HIZ từ thị trường ĐCCNY sang thị trường UPCOM.
CNVSD thông báo để các Thành viên Lưu ký biết và thông báo cho nhà đầu tư lưu ký cổ phiếu HIZ tại Thành viên lưu ký.
 
TIN LIÊN QUAN
TIN KHÁC