VEA: Chuyển dữ liệu đăng ký, lưu ký cổ phiếu VEA từ thị trường Đại chúng chưa niêm yết sang thị trường đăng ký giao dịch (Upcom) tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX)
Cập nhật: Thứ năm, 28/06/2018
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về việc thực hiện chuyển dữ liệu đăng ký, lưu ký cổ phiếu VEA từ thị trường Đại chúng chưa niêm yết sang thị trường đăng ký giao dịch (Upcom) tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) như sau:
Tên tổ chức phát hành:
Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP
Trụ sở chính:
Lô D, khu D1, phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội
Điện thoại:
024 62800802
Fax:
024 62800809
Tên chứng khoán:
Cổ phiếu Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP
Mã chứng khoán:
VEA
Mã ISIN:
VN000000VEA2
Loại chứng khoán:
Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá:
10,000 đồng
Sàn cũ:
Đại chúng chưa niêm yết
Sàn mới:
UpCOM
Ngày hiệu lực:
29/06/2018
- Tổng số chứng khoán đăng ký: 1.328.800.000 cổ phiếu
(Một tỷ ba trăm hai mươi tám triệu tám trăm nghìn cổ phiếu)
- Tổng giá trị chứng khoán đăng ký: 13.288.000.000.000 đồng
(Mười ba nghìn hai trăm tám mươi tám tỷ đồng)
Kể từ ngày 29/06/2018, VSD sẽ chuyển dữ liệu đăng ký, lưu ký chứng khoán VEA từ thị trường Đại chúng chưa niêm yết sang thị trường giao dịch Upcom tại HNX trên hệ thống của VSD.
  VSD thông báo để các Thành viên Lưu ký biết và thông báo cho nhà đầu tư lưu ký cổ phiếu VEA tại Thành viên lưu ký.
TIN LIÊN QUAN
TIN KHÁC