MLS: Chuyển dữ liệu đăng ký, lưu ký cổ phiếu MLS từ thị trường niêm yết HNX sang thị trường UpCOM
Cập nhật: Thứ tư, 16/05/2018
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về việc thực hiện chuyển dữ liệu đăng ký, lưu ký cổ phiếu MLS từ thị trường niêm yết HNX sang thị trường UpCOM như sau:
Tên tổ chức phát hành:
Công ty cổ phần Chăn nuôi - Mitraco
Trụ sở chính:
Xóm Vĩnh Cát, xã Thạch Vĩnh, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh
Điện thoại:
039 3478456
Fax:
039 3648147
Tên chứng khoán:
Cổ phiếu Công ty cổ phần Chăn nuôi - Mitraco
Mã chứng khoán:
MLS
Mã ISIN:
VN000000MLS8
Loại chứng khoán:
Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá:
10,000 đồng
Sàn cũ:
HNX
Sàn mới:
UpCOM
Ngày hiệu lực:
12/06/2018
- Tổng số cổ phiếu đăng ký:4.000.000 cổ phiếu
(Bốn triệu cổ phiếu)
- Tổng giá trị cổ phiếu đăng ký:40.000.000.000 đồng
(Bốn mươi tỷ đồng)
Kể từ ngày 12/06/2018, VSD sẽ chuyển dữ liệu đăng ký, lưu ký chứng khoán MLS từ thị trường niêm yết HNX sang thị trường UpCOM.
Lý do chuyển: Cổ phiếu Công ty cổ phần Chăn nuôi - Mitraco hủy niêm yết tại HNX theo quyết định số 246/QĐ-SGDHN ngày 10/05/2018 của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.
VSD thông báo để các Thành viên lưu kýbiết.

 
TIN LIÊN QUAN
TIN KHÁC