CAT: Chuyển dữ liệu đăng ký, lưu ký cổ phiếu CAT từ thị trường DCCNY sang thị trường UPCOM
Cập nhật: Thứ năm, 11/01/2018
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh (CNVSD) thông báo về việc thực hiện chuyển dữ liệu đăng ký, lưu ký cổ phiếu CAT từ thị trường DCCNY sang thị trường UPCOM
Tên tổ chức phát hành:
Công ty Cổ phần Thủy sản Cà Mau
Trụ sở chính:
8 Cao Thắng, Khóm 7, Phường 8, TP Cà Mau, Tỉnh Cà Mau
Điện thoại:
0290 3831230
Fax:
0290 3831861
Tên chứng khoán:
Cổ phiếu CTCP Thuỷ sản Cà Mau
Mã chứng khoán:
CAT
Mã ISIN:
VN000000CAT0
Loại chứng khoán:
Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá:
10,000 đồng
Sàn cũ:
Đại chúng chưa niêm yết
Sàn mới:
UpCOM
Ngày hiệu lực:
11/01/2018
Tổng số cổ phiếu đăng ký: 9.748.579 cổ phiếu               
(Bằng chữ: Chín triệu bảy trăm bốn mươi tám triệu năm trăm bảy mươi chín cổ phiếu)
Tổng giá trị cổ phiếu đăng ký: 97.485.790.000 đồng                  
(Bằng chữ: Chín mươi bảy tỷ bốn trăm tám mươi lăm triệu bảy trăm chín mươi nghìn đồng)
Kể từ ngày 11/01/2018, CNVSD sẽ chuyển dữ liệu đăng ký, lưu ký chứng khoán CAT từ thị trường DCCNY sang thị trường UPCOM trên hệ thống của VSD.
CNVSD thông báo để các Thành viên Lưu ký biết.
TIN LIÊN QUAN
TIN KHÁC