IDN: chuyển dữ liệu đăng ký, lưu ký chứng khoán IDN từ thị trường Đại chúng chưa niêm yết sang thị trường đăng ký giao dịch (Upcom) tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX)
Cập nhật: Thứ ba, 09/01/2018
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam(VSD) thông báo về việc thực hiện chuyển dữ liệu đăng ký, lưu ký chứng khoán IDN từ thị trường Đại chúng chưa niêm yết sang thị trường đăng ký giao dịch (Upcom) tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) như sau:
Tên tổ chức phát hành:
Công ty cổ phần In và Dịch vụ Đà Nẵng
Trụ sở chính:
420 Lê Duẩn, phường Chính Gián, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng
Điện thoại:
0511.3822724
Fax:
0511.3823371
Tên chứng khoán:
Cổ phiếu Công ty cổ phần In và Dịch vụ Đà Nẵng
Mã chứng khoán:
IDN
Mã ISIN:
VN000000IDN4
Loại chứng khoán:
Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá:
10,000 đồng
Sàn cũ:
Đại chúng chưa niêm yết
Sàn mới:
UpCOM
Ngày hiệu lực:
11/01/2018
- Tổng số chứng khoán đăng ký: 1.100.000 cổ phiếu
(Một triệu một trăm nghìn cổ phiếu)
- Tổng giá trị chứng khoán đăng ký 11.000.000.000 đồng
 (Mười một tỷ đồng)
Kể từ ngày 11/01/2018, VSD sẽ chuyển dữ liệu đăng ký, lưu ký chứng khoán IDN từ thị trường Đại chúng chưa niêm yết sang thị trường Upcom tại HNX trên hệ thống của VSD.
Lý do chuyển: Công ty cổ phần In và Dịch vụ Đà Nẵng đăng ký giao dịch cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
VSD thông báo để các Thành viên Lưu ký biết và thông báo cho nhà đầu tư lưu ký cổ phiếu IDN tại Thành viên lưu ký.
TIN LIÊN QUAN
TIN KHÁC