NTT: Chuyển dữ liệu đăng ký, lưu ký cổ phiếu NTT từ thị trường Đại chúng chưa niêm yết sang thị trường đăng ký giao dịch (Upcom) tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX)
Cập nhật: Thứ ba, 26/12/2017
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về việc thực hiện chuyển dữ liệu đăng ký, lưu ký cổ phiếu NTT từ thị trường Đại chúng chưa niêm yết sang thị trường đăng ký giao dịch (Upcom) tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) như sau:
Tên tổ chức phát hành:
Công ty cổ phần Dệt – May Nha Trang
Trụ sở chính:
Km 1447 Quốc lộ 1A, xã Vĩnh Phương, Thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa
Điện thoại:
058.3727236
Fax:
058.3727227
Tên chứng khoán:
Cổ phiếu Công ty cổ phần Dệt – May Nha Trang
Mã chứng khoán:
NTT
Mã ISIN:
VN000000NTT7
Loại chứng khoán:
Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá:
10,000 đồng
Sàn cũ:
Đại chúng chưa niêm yết
Sàn mới:
UpCOM
Ngày hiệu lực:
26/12/2017
- Tổng số chứng khoán đăng ký: 18.500.000 cổ phiếu (Bằng chữ: Mười tám triệu năm trăm nghìn cổ phiếu)
- Tổng giá trị chứng khoán đăng ký: 185.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm tám mươi lăm tỷ đồng chẵn)
Kể từ ngày 26/12/2017, VSD sẽ chuyển dữ liệu đăng ký, lưu ký chứng khoán NTT từ thị trường Đại chúng chưa niêm yết sang thị trường Upcom tại HNX trên hệ thống của VSD.
  VSD thông báo để các Thành viên Lưu ký biết và thông báo cho nhà đầu tư lưu ký cổ phiếu NTT tại Thành viên lưu ký.
TIN LIÊN QUAN
TIN KHÁC