FHS: Chuyển dữ liệu đăng ký, lưu ký cổ phiếu FHS từ thị trường UPCOM sang thị trường DCCNY
Cập nhật: Thứ sáu, 22/12/2017
Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh Tp.Hồ Chí Minh (CNVSD) thông báo về thực hiện chuyển dữ liệu đăng ký, lưu ký cổ phiếu FHS từ thị trường UPCOM sang thị trường DCCNY như sau:
Tên tổ chức phát hành:
Công ty cổ phần Phát hành sách thành phố Hồ Chí Minh - FAHASA
Trụ sở chính:
60 -62 Lê Lợi, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại:
(84) 2838225 446
Fax:
(84) 2838225 795
Tên chứng khoán:
Cổ phiếu Công ty cổ phần Phát hành sách thành phố Hồ Chí Minh - FAHASA
Mã chứng khoán:
FHS
Mã ISIN:
VN000000FHS0
Loại chứng khoán:
Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá:
10,000 đồng
Sàn cũ:
UpCOM
Sàn mới:
Đại chúng chưa niêm yết
Ngày hiệu lực:
25/12/2017
-     Tổng số cổ phiếu đăng ký: 9.108.277 cổ phiếu 
(Bằng chữ: Chín triệu một trăm lẻ tám ngàn hai trăm bảy mươi bảy cổ phiếu)
-     Tổng giá trị chứng khoán đăng ký: 91.082.770.000 đồng 
(Bằng chữ: Chín mươi mốt tỷ không trăm tám mươi hai triệu bảy trăm bảy mươi ngàn đồng)
Kể từ ngày 25/12/2017, CNVSD sẽ chuyển dữ liệu đăng ký, lưu ký chứng khoán FHS từ thị trường UPCOM sang thị trường DCCNY.
Lý do chuyển sàn: Cho cổ đông chuyển nhượng cổ phiếu trong thời gian Tổ chức phát hành chưa hoàn thành đăng ký giao dịch chứng khoán FHS trên UPCOM.
CNVSD thông báo để các Thành viên Lưu ký biết và thông báo cho nhà đầu tư lưu ký cổ phiếu FHS tại Thành viên lưu ký.
TIN LIÊN QUAN
TIN KHÁC