NPS: Chuyển dữ liệu đăng ký, lưu ký cổ phiếu NPS từ thị trường niêm yết HNX sang thị trường UPCOM
Cập nhật: Thứ tư, 06/12/2017
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh Tp.Hồ Chí Minh (CNVSD) thông báo về việc chuyển dữ liệu đăng ký, lưu ký cổ phiếu NPS từ thị trường niêm yết HNX sang thị trường UPCOM như sau:
Tên tổ chức phát hành:
Công ty cổ phần May Phú Thịnh – Nhà Bè
Trụ sở chính:
13A Tống Văn Trân, Phường 5, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại:
(84-8) 3865 0561
Fax:
(84-8) 3974 4041
Tên chứng khoán:
Cổ phiếu Công ty cổ phần May Phú Thịnh – Nhà Bè
Mã chứng khoán:
NPS
Mã ISIN:
VN000000NPS7
Loại chứng khoán:
Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá:
10,000 đồng
Sàn cũ:
HNX
Sàn mới:
UpCOM
Ngày hiệu lực:
07/12/2017
Tổng số cổ phiếu đăng ký: 2.170.000 cổ phiếu                  
(Bằng chữ: Hai triệu một trăm bảy mươi ngàn cổ phiếu)
Tổng giá trị chứng khoán  đăng ký: 21.700.000.000 đồng
(Bằng chữ: Hai mươi mốt tỷ bảy trăm triệu đồng)
Kể từ ngày 07/12/2017, CNVSD sẽ chuyển dữ liệu đăng ký, lưu ký từ thị trường niêm yết HNX sang thị trường UPCOM trên hệ thống của VSD.
CNVSD thông báo để các Thành viên Lưu ký biết.
TIN LIÊN QUAN
TIN KHÁC