CTR: Chuyển dữ liệu đăng ký, lưu ký cổ phiếu CTR từ thị trường ĐCCNY sang thị trường Upcom
Cập nhật: Thứ năm, 26/10/2017
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về việc thực hiện chuyển dữ liệu đăng ký, lưu ký cổ phiếu CTR từ thị trường Đại chúng chưa niêm yết sang thị trường đăng ký giao dịch (Upcom) trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội như sau:
Tên tổ chức phát hành:
Tổng Công ty cổ phần Công trình Viettel
Trụ sở chính:
Số 1 Giang Văn Minh, phường Kim Mã, quận Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại:
(84-4) 62751783
Fax:
(84-4) 62751783
Tên chứng khoán:
Cổ phiếu Tổng Công ty cổ phần Công trình Viettel
Mã chứng khoán:
CTR
Mã ISIN:
VN000000CTR4
Loại chứng khoán:
Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá:
10,000 đồng
Sàn cũ:
Đại chúng chưa niêm yết
Sàn mới:
UpCOM
Ngày hiệu lực:
26/10/2017
- Tổng số cổ phiếu đăng ký: 47.123.341 cổ phiếu    
(Bốn mươi bảy triệu một trăm hai mươi ba nghìn ba trăm bốn mươi mốt cổ phiếu)
- Tổng giá trị cổ phiếu đăng ký: 471.233.410.000 đồng                                
(Bốn trăm bảy mươi mốt tỷ hai trăm ba mươi ba triệu bốn trăm mười nghìn đồng)
Kể từ ngày 26/10/2017, VSD sẽ chuyển dữ liệu đăng ký, lưu ký chứng khoán CTR từ thị trường Đại chúng chưa niêm yết (ĐCCNY) sang thị trường đăng ký giao dịch (UPCOM) tại SGDCK Hà Nội trên hệ thống của VSD.
VSD thông báo để các Thành viên Lưu ký biết.
TIN LIÊN QUAN
  • 1
  • 2
  • >
TIN KHÁC