TLD: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán
Cập nhật: Thứ năm, 12/10/2017
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 192/2017/GCNCP-VSD ngày 12/10/2017 và cấp mã chứng khoán cho Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị Thăng Long, cụ thể:
Tên tổ chức phát hành:
Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị Thăng Long
Trụ sở chính:
Thôn Trung, xã Liên Trung, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội
Điện thoại:
02433.631.063
Fax:
02433.733.333
Vốn điều lệ:
180,000,000,000 đồng
Tên chứng khoán:
Cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị Thăng Long
Mã chứng khoán:
TLD
Mã ISIN:
VN000000TLD5
Mệnh giá:
10,000 đồng
Loại chứng khoán:
Cổ phiếu phổ thông
Số lượng chứng khoán đăng ký:
18,000,000 cổ phiếu
Giá trị chứng khoán đăng ký:
180,000,000,000 đồng
Hình thức đăng ký:
Ghi sổ
Bắt đầu từ ngày 13/10/2017,VSD nhận lưu ký số cổ phiếu đăng ký trên.
Lưu ý: Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị Thăng Long đăng ký niêm yết cổ phiếu TLD trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh. Việc niêm yết, giao dịch cổ phiếu TLD được thực hiện theo Quyết định của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.
TIN LIÊN QUAN:
TIN KHÁC: