POB: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán
Cập nhật: Thứ năm, 14/09/2017
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 174/2017/GCNCP-VSD ngày 13/09/2017 và cấp mã chứng khoán cho Công ty cổ phần Xăng dầu Dầu khí Thái Bình, cụ thể:
Tên tổ chức phát hành:
Công ty cổ phần Xăng dầu Dầu khí Thái Bình
Trụ sở chính:
Số 545 đường Trần Lãm, phường Trần Lãm, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình
Điện thoại:
(0227) 3833552
Fax:
(0227) 3838757
Vốn điều lệ:
109,000,000,000 đồng
Tên chứng khoán:
Cổ phiếu Công ty cổ phần Xăng dầu Dầu khí Thái Bình
Mã chứng khoán:
POB
Mã ISIN:
VN000000POB1
Mệnh giá:
10,000 đồng
Loại chứng khoán:
Cổ phiếu phổ thông
Số lượng chứng khoán đăng ký:
10,900,000 cổ phiếu
Giá trị chứng khoán đăng ký:
109,000,000,000 đồng
Hình thức đăng ký:
Ghi sổ
Bắt đầu từ ngày 14/09/2017,VSD nhận lưu ký số cổ phiếu đăng ký trên.
Lưu  ý: Công ty cổ phần Xăng dầu Dầu khí Thái Bình đăng ký giao dịch cổ phiếu POB trên thị trường Upcom tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. Việc giao dịch cổ phiếu POB được thực hiện theo Quyết định của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.
TIN LIÊN QUAN:
TIN KHÁC: