MGG: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán
Cập nhật: Thứ hai, 15/05/2017
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 98/2017/GCNCP-VSD ngày 15/05/2017 và cấp mã chứng khoán cho Tổng công ty Đức Giang - Công ty cổ phần, cụ thể:
Tên tổ chức phát hành:
Tổng công ty Đức Giang - Công ty cổ phần
Trụ sở chính:
Số 59 phố Đức Giang, phường Đức Giang, quận Long Biên, thành phố Hà Nội
Điện thoại:
043 827 1344
Fax:
043 827 1896
Vốn điều lệ:
71,811,600,000 đồng
Tên chứng khoán:
Cổ phiếu Tổng công ty Đức Giang - Công ty cổ phần
Mã chứng khoán:
MGG
Mã ISIN:
VN000000MGG3
Mệnh giá:
10,000 đồng
Loại chứng khoán:
Cổ phiếu phổ thông
Số lượng chứng khoán đăng ký:
6,181,160 cổ phiếu
Giá trị chứng khoán đăng ký:
61,811,600,000 đồng
Hình thức đăng ký:
Ghi sổ
Bắt đầu từ ngày 16/05/2017,VSD nhận lưu ký số cổ phiếu đăng ký trên.
TIN LIÊN QUAN:
TIN KHÁC: